Jazyk leadershipu – věda o leadershipu

Představte si, že byste prováděli inženýrskou činnost, aniž byste znali jazyk stavebních inženýrů. Představte si, že neznáte žádnou formální a neformální odbornou terminologii. Bez přístupu k této specializované lingvistické doméně (oblasti) nemohou stavební inženýři rozumět statice objektu, stavební fyzice nebo technickému zařízení budov. Nebudou schopni získávat znalosti z historie, laboratorních zpráv nebo nového výzkumu a vývoje. Slova jako maximální dovolené namáhání v tahu při ohybu, součinitel prostupu tepla nebo sklo float by neměla smysl. Jakákoliv komunikace s kolegy, dodavateli nebo zákazníky by byla nefunkční.

Jazykem, o kterém v tomto textu píši, rozumím naše slova (řeč), která zahrnují nejen mluvenou a písemnou komunikaci, ale i řeč těla, výrazy obličeje, tón hlasu a další akce, které mají symbolický záměr.

Bez konverzačního přístupu ke speciálnímu jazyku stavebních inženýrů by neexistoval kontext, se kterým stavební inženýři pracuji na objevování nových technologií, materiálů a konstrukčních celků. Nebylo by možné sdílet objevy z výzkumu a nebylo by možné komunikovat s jinými vědci.

Znalost stavařského jazyka poskytuje stavebním inženýrům zdroj, jak lépe chápat a ovlivňovat svět stavebnictví a developmentu odlišným způsobem od těch, kteří nemají tuto schopnost. Stavařská konverzační doména (lingvistická sféry) se stává kontextovým rámcem, který stavební inženýři používají k bytí a jednání, které je nezbytné k tomu, aby byli odborníky ve stavebnictví.

Jazyk leadershipu není jiný. Lídr pomocí tohoto specializovaného jazyka vidí svět a získává přístup ke kontextu, který generuje jeho bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.  Bohužel na rozdíl od stavařského jazyka, který je správně používám profesory univerzit, vědci v laboratořích a specialisty v oboru, jazyk leadershipu je nevhodně používán s ekvivalentními kompetencemi. Jinými slovy. Většina lidí, kteří získají pozici lídra, tak začnou používat nějaký jazyk leadershipu, který si buď sám vymyslí, nebo někde četli nebo ho slyšeli.

Hlavní rozdíl mezi jazykem stavaře a jazykem „lídra“ je v neexistujícím konzistentním a dohodnutým jazyku leadershipu. Neexistuje žádný vědní obor, který by specifikoval specifické termíny, které jsou mezi sebou navzájem speciálně a pečlivě poskládané do jazykové domény, ze které by vznikla konverzační domény lídrů a leadershipu. Často se slova manažer a lídr zaměňují, přitom obě profese obsahují odlišné činnosti.

Je velmi složité efektivně mluvit o bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu a společně si porozumět. Je to stejné, jako bychom mluvili o stavění domů, a přitom zaměňovali stavebního fyzika se statikem.

Když mluvím o mistrovském zvládnutí jazyka leadershipu (From leader to master), tak mám na mysli vědecké pojetí leadershipu. Nejde jen o pochopení slov jako je kultura firmy, vize budoucnosti, strategie, produktivita. Funkcí jazyka není jen komunikace. Všechny procesy a vše, co jsme dodnes vytvořili vzniklo skrze jazyk. Pomocí jazyka vytváříme a popisujeme realitu, ve které žijeme. Bez používání jazyka určité oblasti lidského života nelze v této oblasti efektivně žít na mistrovské úrovni.

Jazyk je důležitým spojením mezi vytvořenou budoucností, ze které v přítomnosti jednáme a defaultní budoucností, do které v přítomnosti žijeme, což dává jazyku obrovskou moc. Bohužel jazyk leadershipu na rozdíl od jazyka stavebnictví není chápán jako dovednost, kterou by studenti, vyučující nebo absolventi získali v průběhu studia na univerzitách.

Když pečlivě a promyšleně připravujeme studenty na bytí inženýrem v oboru stavební fyziky, statiky, TZB atd. tak bychom je měli trénovat v mistrovském ovládání jazyku leadershipu.

Stejně jako specialistovy na sklo, kterému umožní mobilní digitální mikroskop detailně nahlédnout do epicentra vzniklého lomu skla, tak lídrům umožňuje jazyk, jako lingvistický ekvivalent mikroskopu, lépe rozlišovat a vnímat svět a zvyšovat jeho efektivnost.

Jediná věc, která liší lídra od všech ostatních je to, jak vidí svět a jak v tomto světě, který se mu zobrazuje efektivně jedná jako lídr. Jinými slovy, jak dokáže pomocí jazyka leadershipu popsat skutečný svět tam, kde se odehrává jeho vidění tohoto světa a na základě toho efektivně jednat jako lídr.