From Leader To Master

Pomohu vám pro sebe objevit, jak být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. Jinými slovy, jak být mistrem čehokoliv ve svém životě a odvážit se vést.

Co pro mne znamená leadership

Leadership, který je vaším přirozeným sebevyjádřením, nevychází z učení nebo pokusů napodobovat charakteristiky nebo styly významných lídrů. Nepochází ani z učení o tom, co efektivní lídři dělají nebo o snaze je napodobit. Zcela určitě nepochází ani z pouhého bytí v pozici lídra, nebo v pozici nějaké autority.

Jak tedy získat přístup k bytí lídrem a k efektivnímu uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření?

Nejdříve se musíte vypořádat se všemi vnitřními programy, maskami a brněními, které omezují vaši svobodu být lídrem. Jsou to všechny vaše neprozkoumané myšlenky, přesvědčení, předsudky. Všechny vaše hluboce zakořeněné společenské a kulturní uhly pohledů. Všechny vaše předpoklady o tom, co znamená být lídr. Dokážete-li si tyto vnitřní programy a omezení uvědomit, získáte přístup k objevení toho, jak doposud omezovali váš leadership a jak omezovali vaši svobodu být lídrem.

Jinými slovy, být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření pro mne není nějakým manuálem nebo vlastností, popřípadě dovedností. Je to vidění světa pohledem, který může mít jen lídr, který je příčinou toho, co se stane, je zdrojem a součástí něčeho většího, než je on sám, je autentický sám k sobě a k ostatním, je v integritě sám se sebou a ostatními a v přítomnosti jedná z právě vytvořené budoucnosti. 

Proč být lídr

Každý z nás potřebuje být především lídrem sám sebe a dokázat si poskytnout vedení v situacích, se kterými se nyní potýká, aby mohl žít život, který miluje. Naše svoboda bytí a svoboda jednání stojí a padá s naší schopností vést sebe a ostatní.

Jste-li lídrem a efektivně uplatňujete leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti, svět kolem vás se stává lepším místem. Růstem vašeho bytí lídrem a leadershipu získáváte možnost transformovat ve svém životě vše, co se vám doposud jevilo jako nemožné nebo nereálné.

Přidáváte do svého života integritu, efektivnost, smysl, autentičnost, snižujete své omezení a slabosti, rozmělňujete své přehlcení, nepotřebujete hrát žádné falešné role, sebeúctu, sebelásku a získáváte pocit vlastní hodnoty, klid na duši, moc a sílu, soustředěnost, svobodu bytí a svobodu jednání. Jste a stáváte se zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy sami. Vaše bytí člověkem má smyl a je příčinou toho, co se vám ve vašem životě stane.

To je důvod, proč být lídrem.

Objev & rozvíjej svůj leadership

Specializuji se na transformaci leadershipu u vrcholově postavených manažerů, kteří chtějí posunout své bytí lídrem a rozvíjet leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.